Redis内存分析工具

  雪球rdr

  参考:https://github.com/xueqiu/rdr

  安装

  1. wget http://mirrors.linuxeye.com/oneinstack/src/rdr -O /usr/local/bin/rdr
  2. chmod +x /usr/local/bin/rdr

  注意:依赖的解析库暂时只支持了rdb v7, v8请自行下载源码go build编译

  copy rdb

  copy需要分析redis实例的rdb到10.1.1.1,比如dump.rdb

  1. scp /usr/local/redis/var/dump.rdb 10.1.1.1:/data

  启动rdr

  1. rdr show -p 8888 /data/*.rdb

  浏览器访问ui

  http://10.1.1.1:8888/instance/dump.rdb

  Redis内存分析工具

  redis-rdb-tools

  安装

  1. /usr/local/python/bin/pip install rdbtools

  copy rdb

  copy需要分析redis实例的rdb到10.1.1.1,比如dump.rdb

  1. scp /usr/local/redis/var/dump.rdb 10.1.1.1:/data

  生成内存报告

  1. /usr/local//python/bin/rdb -c memory /data/dump.rdb > redis_report.csv

  Sun Feb 17 17:10:23 CST 2019

  • 本文由 发表于 2019-02-17
  • 转载请务必保留本文链接:https://linuxeye.com/461.html
  Nginx Lua Redis防止CC攻击 Linux

  Nginx Lua Redis防止CC攻击

  Nginx Lua Redis防止CC攻击实现原理:同一个外网IP、同一个网址(ngx.var.request_uri)、同一个客户端(http_user_agent)在某一段时间(CCseconds...
  匿名

  发表评论

  匿名网友